ยกเลิกการแจ้งเตือน

คุณต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนข่าวสารเมื่อมีการอัพเดตใช่หรือไม่?

Advertise with Us

ติดต่อเพื่อลงโฆษณากับเราที่นี่!

รถยนต์ ข่าวรถยนต์ รถใหม่ ราคารถยนต์ พริตตี้ รถคลาสสิค รถแต่ง

Privacy Policy


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในการนำเสนอเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลการบริการ หรือการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และฐานข้อมูลทางวิชาการ ในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นทาง Thaicarlover จะไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนทางเว็บไซต์ thaicarlover.com เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยทาง Thaicarlover จะมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ใช้ผ่านโดยทาง Thaicarlover นั้น จะไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาบนข้อความต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นทาง Thaicarlover จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใด ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ thaicarlover.com หรือผู้แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการมาเป็นสมัครสมาชิก และถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด และละเมิดต่อกฎหมาย ทาง Thaicarlover ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทาง Thaicarlover จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

Terms and Conditions

To present information, articles, or other messages. All in this web site is just providing the service information. Or gathering information, knowledge, and academic information in various fields, including commenting. Therefore, Thaicarlover does not endorse any information, articles or other messages published on the Website. Thaicarlover.com It is only a medium used to provide data transmission services between users. And the owner of the information The only way Thaicarlover will have a policy to protect the privacy of all users is summarized in the following.

Personal information

To provide personal information The Thaicarlover will not be able to detect or know the source and description of the content on the message. So Thaicarlover will not be responsible for any damage. Happen to any member or person. The members contact by communicating information or news via the website. Thaicarlover.com Or impostor or do anything It is a violation of personal rights. Using the information of others to impersonate as a subscription. And it is an offense and must be punished according to the law.

For the security of your personal information. And to be orderly By using the Services, you agree that you will not do anything. This is a violation of privacy rights. Or outsiders Also, do not do anything illegal. And good morals of the people It will not send content. Including text, image or animation. Inappropriate, impolite, with a tragic nature. Cause conflicts, confidential or false, as well as text and images that are against the law. Or moral good of the people Published through the service. Or do anything else that could cause a loss. Or damage to the company And outsiders If content is sent, including text. Images that violate and violate the law Thaicarlover reserves the right to remove any image message without notice and Thaicarlover will not be responsible for any damage.